22. ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO

CENTRUM KONGRESOWE ICE, UL. MARII KONOPNICKIEJ 17, 30-302 KRAKÓW

15.09.2019- 18.09.2019

15.09.2019 (NIEDZIELA) – REJESTRACJA:

 8:00 – 20:00 – REJESTRACJA
 

15.09.2019 ( NIEDZIELA):

09:00 – 16:00/ 17:00 – KURS PRZEDZJAZDOWY I – JONATHAN SANDLER

Doskonalenie techniki fotograficznej w ortodoncji.
Excellence in orthodontic photography.

09:00 – 16:00/ 17:00 – KURS PRZEDZJAZDOWY II – ALBERTO CANABEZ
 

Filozofia FACE w planowaniu leczenia oraz mechanika leczenia wg FACE.
FACE treatment planning philosophy and FACE Treatment Mechanics.

16.09.2019 (PONIEDZIAŁEK):

SESJA NAUKOWA I

PRZEWODNICZĄCA: EWA CZOCHROWSKA
BEATA WALAWSKA, KONRAD PERKOWSKI, KONRAD MAŁKIEWICZ

08:30 – 9:20 – JONATHAN SANDLER

Ortodoncja oparta na faktach we współczesnej praktyce.
What counts as evidence, in a modern orthodontic practice.

09:20 – 9:50 – EWA CZOCHROWSKA

Autotransplantacje zębów w leczeniu ortodontycznym.
Autotransplantation of teeth in orthodontic treatment.

REFERATY USTNE:

09:50  – 10:00
Chirurgiczne leczenie powikłań i ograniczeń procedur ortodontycznych– transplantacja zębów w bloku kostnym.
Auto- transplantation of retained tooth ‚en bloc’ with adjecent bone as a viable treatment modality.
Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Zakład Ortodoncji , Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kornel Krasny, Andrzej Wojtowicz, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10:00 – 10:10 
Zastosowanie miniimplantów w ortodontycznie wspomaganym wyrzynaniu transmigrujących kłów w żuchwie.
The use of miniscrew implants in orthodontically assisted eruption of transmigrating canines in the mandible.
Wojciech Stós, Piotr Romankiewicz, Katedra Ortodoncji CMUJ

10:10 – 10:20
Obraz CBCT położenia korzeni siekaczy w kości wyrostka zębodołowego szczęki w zależności od kąta siekacza górnego.
The CBCT imaging of the position of the incisors roots in the maxillary alveolar bone depending on the upper incisor angle.
Marta Chudek, Małgorzata Kuc- Michalska, Agnieszka Srebrzyńska- Witek, NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna w Zabrzu

10:20 – 10:30
wOcena wpływu szybkiej ekspansji szczęki na morfologię szwów czaszkowych u szczurów.
Effect of Rapid Maxillary Expansion on cranial sutures morphology in rats
Adrian Strzecki, Elżbieta Pawłowska, Konrad Małkiewicz, Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medyczny w Łodzi

10:30 – 11:00 –  PRZERWA KAWOWA

SESJA NAUKOWA II

PRZEWODNICZĄCA: BEATA KAWALA
MAGDALENA MARCZYŃSKA-STOLAREK, MARCIN MIKULEWICZ, MICHAŁ SARUL

11:00 – 11:50 – ALBERTO CANABEZ

Diagnozowanie i planowanie leczenia u pacjentów z uzębieniem mieszanym. Pacjenci bracho i dolichocefaliczni: cefalometryczna diagnostyka różnicująca, możliwości i planowanie leczenia.

11:50 – 12:20 – KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Centralna relacja, wyzwanie dla ortodontów.
Central relation, challenge for orthodontists.

REFERATY USTNE:

12:20 – 12:30
Zapalne schorzenia SSŻ w praktyce ortodontycznej.
Inflammatory disorders of the temporomandibular joint in the orthodontic practice.
Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny, Leczenie dysfunkcji narządu żucia, 25-344 Kielce

12:30 – 12:40
Diagnostyka pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia przy wykorzystaniu protokołu DC/TMD. Propozycja terapii. Praktyczne wskazówki kliniczne.
Diagnostics of temporomandibular disorders using DC/TMD protocol. Therapy proposal. Practical tips.
Tomasz Marciniak, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12:40 – 12:50
Ocena badania rejestracji zwarcia przed i po fizjoterapii.
Assessment of occlusion registration before and after physiotherapy.
Joanna Mrowiec, Małgorzata Przychodzka- Kowalczyk, Astemed
Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Holimedica

12:50 – 13:00
Skuteczność szynoterapii i fizjoterapii w leczeniu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.
The effectiveness of splint therapy and physiotherapy in treatment of TMD.
Joanna Mrowiec, Astemed
Łukasz Kaczmarek, Holimedica

13:00 – 14:00 PRZERWA NA LUNCH

 

 SESJA NAUKOWA III

PRZEWODNICZĄCY: BARTŁOMIEJ W. LOSTER
BARBARA BIEDZIAK, ANNA URBANIAK, EDYTA TOKARSKA

14:00 – 14:50 – AMBROSINA MICHELOTTI

Asymetrie w obrębie trzonu żuchwy związane z dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego.
Mandibular asymmetries related to TMJ disorders.

14:50 – 15:20 – BARTŁOMIEJ W. LOSTER

Czy istnieje zależność pomiędzy wadami okluzji i dysfunkcjami układu ruchowego narządu żucia?
Is there a relationship between malocclusion and temporomandibular joint disorders?

REFERATY USTNE:

15:20 – 15:30
Propozycja algorytmu postępowania w diagnostyce pacjentów z wadą szkieletową klasy II oraz dysfunkcją stawów skroniowo – żuchwowych.
Proposed algorithm for the diagnosis and initial treatment of patients with Class II skeletal malocclusion and temporomandibular joint disorder.
Monika Walerzak, Centrum Leczenia Wad Zgryzu Face Clinic Warszawa, Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:30- 15:40
Wpływ zaburzeń skroniowo – żuchwowych na powodzenie leczenia ortodontycznego.
The influence of temporomandibular disorders on the success of orthodontic treatment.
Jan Plaskacz, Private Orthodontic Practice, Rzeszów, Adam Malawski- Róg, Private Prosthetic Practice, Łańcut

15:40 – 15:50
Jak bardzo powinniśmy bać się dysfunkcji stawu skroniowo- żuchwowego?
TMJ dysfunction – how afraid should we be ?
Marek Karaś, Al Qassimi Hospital/University of Sharjah, United Arab Emirates

15:50 – 16:00
Czy stosowanie ligatur elastycznych, w leczeniu ortodontycznym aparatami stałymi, stanowi zagrożenie rozwoju grzybicy jamy ustnej? Badania własne.
Does the use of orthodontic ligatures during fixed orthodontic appliance therapy increase the risk of oral candidiasis? Own research.
Kinga Grzegocka, Bartłomiej W. Loster, Katedra Ortodoncji Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, Polska
Paweł Krzyściak, Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, Polska

16:00 – 16:30 – PRZERWA KAWOWA

 

SESJA NAUKOWA IV

PRZEWODNICZĄCA : IZABELLA DUNIN – WILCZYŃSKA
BOGNA RACKA – PILSZAK, BARBARA WYSZOMIRSKA-ZDYBEL, BARBARA WARYCH

16:30 – 17:00 – LIWIA MINCH

Leczenie interdyscyplinarne – moda czy konieczność?
Interdisciplinary treatmnet – fashion or a must?

REFERATY USTNE:

17:00 – 17:10
Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych, prawidłowa pozycja języka i prawidłowe napięcie mięśni jako klucz do stabilnej okluzji. Prezentacja przypadków i podsumowanie 7 lat pracy w technice CAD.
Coordinated Arch Development, good tongue posture and muscle tone as a key for stable occlusion. Cases presentation and summary of 7 years experience in CAD technique.
Dominik Piskorski,Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr N. Med. Dominik Piskorski, Zakopane

17:10 – 17:20
Zmiany szerokości górnych dróg oddechowych u pacjentów z III klasą szkieletową leczonych indywidualną procą bródkową.
The change in the upper airways width in Class III patients treated with the individual chin-cup.
Marta Chudek, NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna „Ortomikar” w Zabrzu
Małgorzata Kuc-Michalska, NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna w Zabrzu

17:20 – 17:30
Resorpcja ortodontyczna.
Orthodontic root resorption
Katarzyna Gruszka, Pablo Echarri, Ayham Mohsin, Athenea Dental Institute

17:35 – 18:25 – WALNE ZEBRANIE

17.09.2019 (WTOREK):

SESJA NAUKOWA V

PRZEWODNICZĄCY:  KRZYSZTOF WOŹNIAK,
ELŻBIETA PAWŁOWSKA, JOANNA JABŁOŃSKA–ZROBEK, PIOTR FUDALEJ

08:30 – 09:00 – MICHAŁ TARNAWSKI

Diagnoza 3D wspomagana cyfrowo.
3D Digital Aided Diagnosis.

09:00 – 09:30 – PIOTR FUDALEJ

Ortodoncja w cyfrowych czasach – szanse i zagrożenia.
Orthodontics in a digital era – chances and risks.

REFERATY USTNE:

09:30 – 09:40
Zastosowanie skanerów w ortodoncji – czy idealne rozwiązanie? Techniki cyfrowe w leczeniu interdyscyplinarnym wad szkieletowych.
The use of scanners in orthodontics – is it the perfect solution? Digital techniques in the interdisciplinary treatment of skeletal deformities.
Aleksandra Adamek, Liwia Minch, Beata Kawala, Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

09:40 – 09:50
Techniki cyfrowe w leczeniu interdyscyplinarnym wad szkieletowych.
Digital techniques in the interdisciplinary treatment of skeletal deformities.
Rafał Nowak, Anna Olejnik, Marcin Kubiak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Szymon Przywitowski, Ada Kaczmarek, Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy Wrocław

09:50 – 10:00
Ocena wpływu zmienności morfologii powierzchni przedsionkowej zębów siecznych szczęki na tork badanie z wykorzystaniem wewnątrzustnych skanów 3D.
Effects of labial crown morphology variability on torque for maxillary anterior incisors. Study using 3D intraoral scans.
Michał Wajda, Beata Kawala, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Liwia Minch, Limed

10:00  10:10
Deformacje twarzy i zgryzu pacjentów ortodontycznych wywołane dysfunkcjami oddychania i mowy.
Dental and skeletal malocclusions in orthodontic patients due to breath and speech dysfunctions.
Małgorzata Kuc-Michalska, NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna w Zabrzu
Małgorzata Gwóźdź-Jezierska, Oddział Laryngologii Dzieci Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
Danuta Pluta-Wojciechowska, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10:10 – 10:20
Spoczynkowa pozycja języka widoczna na CBCT i jej wpływ na rozwój szkieletowych zaburzeń zgryzu.
Rest position of the tongue visible on CBCT imaging and its influence on development of skeletal malocclusions.
Danuta Pluta- Wojciechowska, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Małgorzata Kuc-Michalska, NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna „Ortomikar” w Zabrzu

10:20 – 10:30
Poziom ortodontycznego leczenia ekstrakcyjnego w Poradni Ortodoncji UKS w Krakowie w latach 2014-2018.
Level of extraction orthodontic treatment at the Clinic of Orthodontics, UKS, Kraków, from 2014 to 2018.
Daria Tomanek, Katedra i Zakład Ortodoncji, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Polska ;lek.dent.w trakcie specjalizacji z ortodoncji
Bartłomiej Wincenty Loster, Katedra i Zakład Ortodoncji, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Polska ;Prof. dr hab. n. med., specjalista ortodoncji i protetyki stomatologicznej

10:30 – 11:00 – PRZERWA KAWOWA

 

SESJA NAUKOWA VI

PRZEWODNICZĄCA: MAŁGORZATA ZADURSKA
JOANNA ANTOSZEWSKA  – SMITH, IZABELA SZARMACH, TERESA MATTHEWS–BRZOZOWSKA

11:00 – 11:50 – IVAN MALAGON

Narzędzia i protokoły cyfrowe w projektowaniu uśmiechu (Smile Architecture) dla zrównoważonej funkcji i estetyki całego narządu żucia.
Digital tools using Smile Architecture protocols for balanced function and aesthetics of whole masticatory system.

11:50 – 12:20 –  JOANNA ANTOSZEWSKA-SMITH

Estetyka w ortodoncji.
Esthetics in orthodontics

REFERATY USTNE:

12:20 – 12:30
Planowanie zabiegów operacyjnych w oparciu o trójwymiarową diagnostykę cyfrową.
Surgical treatment planning based on 3D digital diagnostics.
Joanna Szyper- Szczurowska, Paweł Szczurowski, Jan Zapała, Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo -Twarzowo -Szczękowej – Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej ISWL UJCM, Kraków

12:30 – 12:40
Propozycja algorytmu współpracy ortodonty i chirurga podczas leczenia pacjentów z wadami szkieletowymi twarzoczaszki.
Orthodontist and maxillofacial surgeon cooperation algorithm for the treatment of patients with gnathic defects.
Marcin Kubiak, Rafał Nowak, Anna Olejnik, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Szymon Przywitowski, Ada Kaczmarek, Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy we Wrocławiu

12:40 – 12:50
Wpływ poszerzenia szczęki na anatomię nosa.
Nose anatomy changes after maxillary expansion
Ewa Zawiślak, Rafał Nowak, Marcin Kubiak, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Ul. Borowska 213, Wrocław

12:50 – 13:00
Ocena intensywności procesów korozyjnych płytek stabilizacyjnych stosowanych w zabiegach chirurgii ortognatycznej – doniesienie wstępne.
Evaluation of intensity of corrosion processes of plate stabilizers used in orthognathic procedures- preliminary report.
Konrad Małkiewicz, Natalia Mąkal, Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Janusz Kamiński, Tadeusz Wierzchoń, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

13:30 – Wewnątrzustny skaner w nowoczesnej ortodoncji cyfrowej- zalety i korzyści – Firma Optident.

13:00 – 14:00 – PRZERWA NA LUNCH

 

SESJA VII


PRZEWODNICZĄCA: 
 AGNIESZKA MACHOROWSKA–PIENIĄŻEK,
MAGDALENA ŁOBODA, MARIA MITUŚ–KENIG,  MAGDALENA MAZURKEWICZ-JANIK, ANNA HILLE–PADALIS

14:00 –14:50 –  PABLO ECHARRI

CA Clear Aligner. Aktualny stan wiedzy.
CA Clear Aligner. State of the Art.

14:50 – 15:40 – ALESSANDRO MARIO GRECO

Ortodoncja cyfrowa z alignerami Invisalign: moc prostoty.
Digital Orthodontics with Invisalign aligners: the power of less.

15:40 – 16:00 – Przerwa kawowa

16:00 – 16:50 – SONIL KALIA

Rozważania i aspekty biomechaniczne w skutecznym leczeniu alignerami Orthocaps.

REFERATY USTNE:

16:50  17:00
Leczenie interdyscyplinarne z wykorzystaniem alignerów.
Interdisciplinary treatment using aligners.
Widmańska

17:00  17:10
Porównanie obrazu radiologicznego i endoskopowego przerostów tkanki limfatycznej w obrębie górnych dróg oddechowych.
Comparison of the lymphatic tissue hypertrophy in the upper airway in radiological and endoscopic imaging.
Małgorzata Gwóżdż-Jezierska, Oddział Laryngologii Dzieci Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Małgorzata Kuc-Michalska, NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna „Ortomikar” w Zabrzu

17:30 – 18:00 – SESJA PLAKATOWA  

KRZYSZTOF WOŹNIAK, EWA CZOCHROWSKA, BARTŁOMIEJ W. LOSTER, MARIA MITUŚ-KENIG, MAGDALENA MAZURKIEWICZ-JANIK

18:00 – ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

18.09.2019 (ŚRODA):

09:00 – 16:00/ 17:00 – KURS POZJAZDOWY I –  AMBRA MICHELOTTI

Diagnoza i leczenie zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia: podejście kliniczne oparte na dowodach naukowych.
Diagnosis and management of Temporomandibular disorders: a clinical approach based on scientific evidences.

09:00 – 16:00/ 17:00 – KURS POZJAZDOWY II – SONIL KALIA

Orthocaps – system alignerów. Zalety i porównanie z innymi systemami. Rewolucyjna, zaawansowana technologia. Kurs certyfikacyjny.
The Orthocaps® TwinAligner System and the unique features and benefits of this innovative TwinAligner System.Comparisons with other Aligner system.

 

  • Zarejestruj się na zjazd pto